Physio

 1. 鼠径部痛 Groin Pain

  • 疾患名
 2. 半月板損傷 臨床例 47歳

  • 臨床例
 3. 手根管ティネル徴候 Carpal Tunnel Tinel Sign

  • 評価
 4. 変形性膝関節症 臨床例 60歳

  • 臨床例
 5. 肘部管ティネル徴候 Cubital Tunnel Tinel Sign

  • 評価
 6. 腸脛靭帯炎 臨床例 36歳

  • 臨床例
 7. 高位足関節捻挫 臨床例 27歳

  • 臨床例
 8. 足根管症候群 臨床例 80歳

  • 臨床例
 9. 母指圧痛テスト CMC Point Tenderness

  • 評価
 10. 母指伸展テスト Thumb Extension Test

  • 評価